Edit Content

Menu

Sådan virker Orderly
Fordele ved Orderly
Priser
Hvad er en Nærboks?
Orderly’s Shop
Q&A
Blog & artikler
Orderly.dks

Brugervilkår

Rettigheder til indhold

Ved at sætte ting til salg via Orderly giver du ubegrænset, uigenkaldelig og overdragelig ret til uden ekstra vederlag at tilgængeligøre hele eller dele til det indhold som skabes i forbindelse med salget, herunder data, tekst og billeder. Orderly gør brug af denne ret til eksempelvis visning af dine annoncer på andre onlinemarkeder, lagring og træning af automatisk billedgenkendelse. Du giver derudover Orderly ret til at hindre tredjemands uberettigede anvendelse af hele eller dele af det indhold som skabes i forbindelse med salgsprocessen på Orderlys tjenester. Du kan personligt frit bruge både billeder og indhold til at markedsføre dine egne varer gennem eksempelvis sociale medier eller andre medier.

Ansvar for salg

Sælger giver eksplicit Orderly fuldmagt til at sælge sine ting når dennes varer indsendes til salg. Sælger beskriver og prissætter selv varerne og bevarer dermed det fulde ansvar for pris, beskrivelse og produktet i salgsprocessen, herunder at beskrivelsen af produktet er en sand gengivelse af produktet og dets stand. Orderly arbejder dermed i sælgers sted, regning og risiko gennem hele salgsprocessen.

En eventuel købsaftale indgås direkte mellem køber og sælger med Orderly som handelsagent. Orderly ejer på intet tidspunkt i salgsprocessen sælgers indsendte varer.

Sælger står inde for, at de varer som sendes ind til salg ikke overtræder nogen love (herunder den danske Markedsføringslov) og ikke krænker tredjemands rettigheder. Orderly er berettiget til at fjerne Indhold fra vores services og tjenester uden varsel, hvis Orderly vurderer, at det er nødvendigt for at bringe en krænkelse af tredjemands ret til ophør, undgå en sådan eller overholde lovgivningen i øvrigt. Orderly forbeholder sig ligeledes retten til at fjerne Indhold, der vurderes at være i strid med Orderlys regler, til skade for Orderlys goodwill eller i øvrigt er upassende.

Sælger har bevisbyrden for, at indsendte varer til salg ikke krænker tredjemands rettigheder og skal straks på Orderlys anmodning, fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet. Sælger indvilliger i at holde Orderly skadesfri for ethvert tab som Orderly måtte lide og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som Orderly måtte afholde som følge af, at indsendte varer viser sig at krænke tredjemands ret eller stride mod lovgivningen i øvrigt.

Såfremt Orderly trods ovenstående bliver fundet ansvarlig, er vores ansvar over for sælger begrænset til salgsværdien af de varer som sælger har til salg (vurderet af tredjepart).

Betaling

Kunder, der køber varer og serviceydelser på Orderly, har ifølge loven 14 dages fortrydelsesret. Orderly tilbageholder derfor betaling for et salg i 14 dage indtil købers reklamationsret udløber. Herefter kan sælger få sine penge udbetalt til sin konto via Mobilepay fratrukket vores kommission.

Der er for hver salgstransaktion tale om en betaling for en specifik ordre (én eller flere varer) fra en given køber. Når køber har betalt Orderly for en ordre, skylder denne derfor ikke sælger flere penge, og har krav på at få sin(e) vare(r) sendt fra Orderly. Køber betaler dermed med frigørende virkning.

Orderlys priser er opgivet i danske kroner og vi forbeholder os ret til at ændre dem løbende. Sælgers betaling til Orderly kan ikke refunderes, og sælger er ansvarlig for at betale ved forfald. Såfremt sælger ikke betaler eventuelle omkostninger til salg af dennes varer, kan Orderly tage op til 100% af salget af sælgers varer for at dække sælgers gæld til Orderly. Har sælger ikke varer der ved salg kan dækkes Orderlys sælgers gæld forbeholder vi os retten til at inddrive gælden ved hjælp af tredjepart.

Registrering og lukning af din konto

Sælger skal oprette sig for at kunne indsende og sælge via Orderly. Sælger har pligt til at oprette sig i eget juridiske navn og har ansvaret for at kontoen altid er opdateret med nyeste informationer. Orderly forbeholder sig ret til at spærre en konto midlertidigt eller permanent, hvis sælger sætter ting til salg i en andens eller et falsk navn.
Sælger kan til enhver tid lukke sin Orderly konto ved at kontakte kundesupport (link).

Personlige oplysninger

Ved at benytte Orderlys hjemmesider, indvilger du i, at Orderly som dataansvarlig indsamler, overfører, lagrer og bruger dine personlige oplysninger på servere placeret i Danmark og den Europæiske Union som nærmere beskrevet i vores Persondatapolitik. Du er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige samt for at beskytte oplysninger omkring din adgangskode. Såfremt din adgangskode er blevet misbrugt af en eller anden grund, bør du straks anmode Kundesupport om at ændre din adgangskode og spærre din konto.

Mangler og reklamation

Orderly er mellemmand (handelaagent) for salget og det er derfor i sidste ende dig, der skal honorere erstatnings- og køberetlige krav af enhver art. Fremsætter køber krav over for os, kan vi tilbageholde afregningen over for dig. Fremsætter køber kravet efter vi har afregnet over for dig, skal du efter påkrav fra os tilbagebetale en sådan del af afregningen, som er nødvendig for at dække købers krav.

Moms mv.

Orderly faciliterer i udgangspunktet handel mellem private. Som privat sælger af brugte varer er du normalt omfattet af brugtmomsordningen og behøver derfor ikke at være momsregistreret. Er du professionel sælger og sælger du varer efter de almindelige momsregler, skal du, for at kunne sælge hos os, være momsregistreret i Danmark. Som professionel sælger skal du kontakte os inden du lægger varer på, så vi kan trække moms ved salg. Du er selv ansvarlig for, at du håndterer skatte-, moms- og afgiftsmæssige forhold korrekt.

Forsikring

Ved brand, indbrudstyveri og vandskade mv., der skader en vare i vores varetægt, gælder forsikringsaftaleloven. Det er derfor din indbo- eller vareforsikring, der skal dække, hvis den dækker dine ejendele, når de midlertidigt er placeret hos tredjemand. Er det ikke tilfældet, er varen normalt forsikret af os. Erstatningen udgør da maks. salgsprisen fratrukket vores salær.

Generelt

Disse vilkår og de andre relaterede vilkår, der er angivet på orderly.dk, udgør hele aftalen mellem Orderly og dig og erstatter alle tidligere aftaler. Andre vilkår der vedrører et specifikt produkt eller en specifik ydelse udbudt af Orderly har, i tilfælde af uoverensstemmelser, forrang i forhold til disse generelle vilkår.
Denne aftale reguleres af lovgivningen i Danmark. Du er indforstået med, at aftalen ikke er underlagt eksklusivt værneting ved domstolene i Danmark. Såfremt Orderly ikke håndhæver nogen særlig bestemmelse, betyder dette ikke, at vi har givet afkald på vores ret til at gøre dette på et senere tidspunkt. Såfremt en domstol finder nogen af disse betingelser ugyldige, vil de resterende betingelser stadig gælde. Vi kan overdrage denne aftale efter eget skøn i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser vedrørende underretning herom. Dine meddelelser skal sendes til support(a)orderly.dk

Ændringer eller Rettelser

Vi kan opdatere disse vilkår til enhver tid, således at opdateringerne træder i kraft næste gang, du indsender varer til salg eller efter 30 dage, afhængig af hvad der sker først. Ingen anden ændring af denne aftale vil være gyldig, medmindre den fremsættes skriftligt. Eventuelle spørgsmål kan rettes til kundesupport.

Orderlys services stilles til rådighed af Greenhouse Innovations, Mariendalsvej 33, 2000 Frederiksberg, Danmark, CVR-nummer. 40168079. Disse vilkår træder i kraft 1.05.2021